Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN TEATERGRUPPEN SKAKA

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Teatergruppen Skaka.

§2 Föreningens syfte

Teatergruppen Skaka är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening.
Föreningens syfte är att främja medlemmarnas personliga utveckling.

Föreningen ska uppfylla sitt syfte genom att med hjälp av teaterproduktioner samt drama/teaterövningar stärka
medlemmarnas självförtroende och ge dem en grundutbildning inom scen- och teaterproduktion.

§3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Nyköping i Nyköpings kommun, Södermanlands län.

§4 Medlemskap

Medlem i Teatergruppen Skaka är den som förbinder sig att följa föreningens stadgar samt inte intar en destruktiv hållning
gentemot föreningen. Se vidare §16.

§5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årsmötet beslutar om en gång/år.

§6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, 6 övriga ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen utser internt sekreterare, kassör och övriga
ledamöter man anser sig behöva. Vid ledamots frånvaro täcker suppleant upp. Om ledamot väljer att avsluta sitt uppdrag i
förtid tar suppleanten dess plats fram till nästkommande årsmöte.

§7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen och bevakar dess intressen. Styrelsen fattar beslut åt föreningen om inget annat nämns i
dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa beslut fattade av årsmötet, ta hand om föreningens ekonomi och föra räkenskaper
samt inlämna redovisning av det gånga årets ekonomi till årsmötet. Styrelsemöten ordnas när ordföranden anser det
behövligt eller om minst 3 ledamöter begär det. För att styrelsen ska kunna fatta beslut krävs att minst 3 personer är
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Om det blir ”oavgjort” har ordföranden utslagsröst. Gäller det val sker
avgörandet genom lottning. Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

§8 Räkenskaper

Räkenskapsåret räknas från höstterminens början och ett år framåt. Styrelsens årsredovisning ska lämnas till föreningens
revisor senast den 30/6.

§9 Revisor

Styrelsens förvaltning ska en gång per år granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska lämna sin
revisionsberättelse senast den 31/8.

§10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls en gång/år före den 15/9 på tid och plats som
styrelsen bestämmer. Kallelse skickas skriftligt till alla medlemmar senast 14
dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande punkter finnas med:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet varit behörigt utlyst.
5. Fastställande av dagordning.
6 a. Styrelsens verksamhetsberättelse från det gångna året.
b. Styrelsens ekonomiska berättelse (balansräkning) från det gångna året.
7. Revisionsberättelsen för det gångna året.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande året.
11. Val av föreningens ordförande på 2 år.
12. Val av övriga ledamöter och suppleanter på 1 år.
13. Val av revisor.
14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
15. Övriga frågor.

§11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn tycker att det behövs eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar
kräver det genom en skriftlig begäran till styrelsen. I begäran ska det stå vad medlemmarna vill att styrelsen ska ta upp.
Det är bara dessa ärenden som får behandlas på extra årsmöte.

§12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig, men kan utövas genom ombud.

§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop eller, om så begärs, efter omröstning.

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska ske om någon begär det. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid ”oavgjort” har ordföranden utslagsröst. Vid val gäller lottning.

Ledamot får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för område som denne är ansvarig för.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är på plats.

§14 Stadgeändringar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet.
Förslag till stadgeändringar får ges av både medlem och styrelse.

§15 Utträde

Medlem som önskar lämna föreningen ska anmäla detta skriftligt till styrelsen och anses då omedelbart ha lämnat
föreningen.

§16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan orsak än att den inte har betalat beslutade avgifter, motarbetat
föreningens syfte eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått ta del av de omständigheter som gjort att medlemskapet
ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom en viss tid, som styrelsen
beslutar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska delges den berörde medlemmen inom 2 dagar efter
beslutet.

§17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet. Om föreningen upplöses ska dess
tillgångar dels tillfalla ordföranden och dels skänkas till välgörande ändamål.

Tillbaka