Kvalitétspolicy

 

Kvalitetspolicy för Teatergruppen Skaka

Senast reviderad november 2014

Hjälpa folk genom teater
Detta är Teatergruppen Skakas ramverk. Det är till för att vi lättare ska se vad som krävs av de som är med i vår förening.

I Teatergruppen Skaka arbetar vi mycket med personlig utveckling av individer.
Vi gör detta genom att använda oss av Drama och Teater.
Vår önskan är att alla som är med i föreningen ska känna sig välkomna och känna att de växer som individer genom gruppen.
Skaka försöker arbeta på lång sikt genom att motverka mobbing, lyfta och stötta medlemmarna men även publik och ha roligt
genom hela processen. Vi arbetar med hjärtat och lägger ner stor kraft i våra föreställningar.
Vi vill helt enkelt skapa kultur för unga av unga.
Att hjälpa folk genom teater är vårt stora mål.

Tobak
Tobak används inte i föreningen. De deltagare som är över 18 år och använder tobak får inte göra detta när föreningen träffas.
Vi i föreningen vill ha en rökfri miljö och det är inte tillåtet att använda tobak i föreningens lokaler. Om det skulle vara så
att någon som är under 18 år använder tobak så ska målsman underrättas.
Föreningen försöker också i störta mån att lyfta faran med tobak i våra föreställningar om möjligheten finns.
Ledarna har ansvar för att detta följs.

Alkohol
De i föreningen som är över 18 år får bruka/använda alkohol. Men detta får absolut inte ske i närheten av föreningens träffar.
Under alla tillfällen som föreningen träffas eller gör något ihop så är det alkoholfritt för alla åldrar. Om någon under 18 år
använder sig av alkohol så kommer målsman att underrättas. Inga medlemmar får komma påverkade eller bakfulla till föreningens träffar.
Om något sådant händer så blir de informerade om de regler som gäller och får avlägsna sig från lokalen.
Ledarna för föreningen bär detta ansvar att reglerna följs och till deras hjälp har de resten av föreningen.
Om möjlighet finns så kan vi även lyfta det destruktiva med alkohol i våra föreställningar.
Föreningen har ofta samtal om faran med alkohol.

Narkotika och doping
Det är förbjudet enligt lag att bruka narkotika och doping. Det är även förbjudet i vår förening.
Vi har sett information på internet om vad lagen säger om detta. Om det skulle vara så att någon i föreningen skulle vara dopad eller bruka någon form av narkotika så kommer polis att underrättas. Personen i fråga kommer även omedelbart bli
tvungen att sluta i föreningen.
Föreningen har ofta samtal om faran med doping och narkotika. Ledarna och föreningen har ansvar för att se till att detta följs.

Integration/Segration
Vår förening är öppen för alla. Vi uppmuntrar olikheter och pratar mycket om detta i föreningen. Vi ser det som något positivt
att vi alla har olika bakgrunder och vill lära oss om varandra. Att vi är folk som kommer från olika kulturer gör oss bara till
en starkare förening med bredare bakgrund. Om det förekommer något kränkande i föreningen så lyfts det snabbt till
diskussion och om det inte går att lösa så försöker vi ta in en medlare. Om problemet fortfarande inte går att lösa så får den
person som har kränkt någon annan avlägsna sig från föreningen. Vi vill att alla ska känna sig välkomna i vår föreningen oavsett kön, ålder, sexuell läggning, politisk åsikt, etnicitet eller funktionsnedsättning.
Vi lyfter ofta dessa ämnen i våra föreställningar för att förtydliga att man inte ska ha fördomar.
I vår förening ska man kunna vara sig själv.

Våld
Våld tolereras inte i vår förening. Varken fysisk eller psykisk. Om våld förekommer så polisanmäls det eller så
kontaktas målsman. Beroende på våldets omfattning. Vilket som så blir personer som brukar våld inom föreningen
genast tvungna att lämna föreningen. Vi lyfter ofta diskussioner om våld och medlemmarna ventilerar deras känslor om detta.
Vår förening är en säker zon där man ska kunna slappna av och känna sig trygg.
Uppkommer det problem så tas det omhand på en gång. Det är ledarens ansvar att se till att detta följs.

Mobbing
Mobbing tolereras inte. Varken psykiskt eller fysiskt. Då vår förening arbetar hårt med att motverka mobbing, så skulle det
vara fruktansvärt om det även skulle pågå inom föreningen.
När det är en förening som har en bred åldersbredd så kan det lätt uppkomma fördomar. Därför ser vi till att vi pratar mycket
inom föreningen om vart vi alla kommer ifrån så vi lyfter varandra istället för att dra ner varandra med fördomar.
Ledaren och gruppen har ett stort ansvar att detta följs. Vi arbetar mycket med trygghet i gruppen genom många övningar
som kräver tillit. Alla är beroende av varandra i vår förening och faller en faller alla. Om någon form av mobbing skulle
förekomma så lyfts det snabbt inom föreningen. Vi lyfter detta ämne i varje föreställning vi har.
Vi anstränger oss att ha koll på de nya vägar som mobbing tar för att hela tiden vara före. Det är ett viktigt ämne som vi
baserar halva vår verksamhet på att motverka mobbing.

Fair Play/Vett och Etikett
Vi arbetar mycket med ödmjukhet, respekt och förståelse.
För att kunna arbeta nära varandra så måste man ha detta inom en teaterförening.
Med respekt menar vi att vi respekterar varandras olikheter och åsikter.
Med ödmjukhet menar vi att vi är medvetna om vad vi själva kan arbeta med och bidra med i föreningen, och då
samtidigt hjälpa andra.
Med förståelse menar vi att vi lyssnar på de saker vi alla vill lyfta i föreningen, har förståelse för de olika bagage vi bär på.
Vi ska alla i föreningen kunna bli hörda och känna sig hörda. Om någon skulle bete sig skadligt mot föreningen som till
exempel stjäla eller förstöra något så kommer det att lyftas först och främst inom föreningen och försöka lösas.
Om personen då är under 18 år så kommer målsman att underrättas. Om förstörelsen är av stor sort och allvarlig så
kommer polis att meddelas.
Skitsnack får ej förekomma inom föreningen för det skapar en otrygg miljö. Om det dyker upp att någon har försökt att sprida
något osant så lyfts det genast inom gruppen. Den person som har blivit påkommen kommer då att bli visad reglerna och
gruppen beslutar tillsammans vad som händer med medlemmen.
Alla som är med i föreningen är föreningens ansikte utåt. Därför är det viktigt att man tänker på hur man beter sig på sociala
medier eller ute i livet om det är situationer som kan förknippas till föreningen.
Det ska ligga i allas intresse att föreningen lyfts på ett positivt sätt.
Inom föreningen så sopsorterar vi i vår lokal.
När vi har träffar med föreningen så försöker samåkning att lösas. Om vi har spelningar på andra orter så försöker vi alltid att
samåka.

Trafiksäkerhet
Alla som skjutsar medlemmarna i föreningen ska vara över 18 år och ha körkort.
Säkerhetsbälte måste alltid användas.
Alla förare ska vara nyktra, drogfria och vara utvilade.
Fordonen som medlemmarna åker i ska vara lagligt besiktade.
Förarna måste följa hastighetsbestämmelser.
Fordonen ska ha godkända däck.
Vid skjuts till aktivitet så ska föraren vara ute i god tid så inte stress förekommer.
Dessa punkter är det upp till ledaren att kontrollera så att allt följs

Sexuella övergrepp
Inga former av sexuella trakasserier eller övergrepp accepteras. Föreningen vill förebygga och motverka att sexuella
trakasserier sker mot någon i föreningen. Vår önskan är även att kunna motverka att det sker mot någon som är delaktig i vår
förenings verksamhet. Alla ska ha möjlighet att bli bemötta med respekt och känna sig trygga.
Om något form av övergrepp skulle förekomma så kommer det omedelbart att lyftas och då på plats ska beslut tas om hur vi
ska gå vidare. Polis eller annan myndighet kan tillkallas.
Ledaren i föreningen har ansvaret för att se till att detta följs.

Övriga punkter
Vår policy finns på plats i vår lokal.
Där finns det möjlighet för alla som medverkar i föreningen att läsa på om de regler föreningen har.
Själva ramarna skickas även hem till alla i föreningen.
Ledarna ska alltid se till att ha möjlighet till att hänvisa till ramarna och måste därför alltid ha dem med sig när föreningen
ses.
Det är även upp till ledarna att se till att alla som har kontakt med föreningen har möjlighet till denna information.
Uppdatering sker varje år så att föreningen känner att de kan stå bakom ramarna.
Om någon kliver utanför denna ram eller går emot den så måste det lyftas inom föreningen.
Om någon arrangör är utanför vår ram och föreningen blir påverkad av detta negativt så måste detta lyftas inom föreningen
och beslut tas om samarbetet kan fortgå.